top of page
Cuadernos lindos

La logopèdia com a aliada en el tractament de persones amb Alzheimer

L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta progressivament diverses capacitats, incloent-hi la comunicació i la deglució. Això genera dificultats significatives a la vida diària dels pacients i la seva qualitat de vida. És aquí on la logopèdia juga un paper com a aliada en la cura integral d'aquestes persones. En aquest article, explorarem com la logopèdia aborda de manera especialitzada els trastorns del llenguatge i la deglució en el context de l'Alzheimer i com contribueix a millorar la qualitat de vida proporcionant un enfocament personalitzat.

Logopèdia i Alzheimer

Entenent l'Alzheimer

L'Alzheimer és una malaltia neurològica que afecta milions de persones a tot el món.

A Espanya, el nombre de pacients supera les 700.000 persones. Al 2050 s'estima que el nombre de malalts s'haurà duplicat i s'acostarà als dos milions de persones.

Malgrat els avenços en la investigació, encara no s'han identificat els desencadenants exactes de la malaltia d'Alzheimer. Tot i això, les investigacions apunten que està relacionat amb l'acumulació de proteïnes "beta amiloide" fora de les cèl·lules i la formació anormal de cabdells de la proteïna "tau" dins de les cèl·lules.

Aquestes proteïnes disfuncionals generen una acumulació de "residus" al cervell que interfereix amb el funcionament adequat de les neurones, impedint la seva nutrició i comunicació. Tot i que les petites quantitats d'acumulació poden no tenir un gran impacte inicialment, amb el temps, l'acumulació creixent d'aquests “residus” provoca la mort de les neurones i contribueix al desenvolupament progressiu de la malaltia. El procés és complex, però aquestes alteracions a nivell cel·lular estan relacionades amb els símptomes clínics característics de l'Alzheimer.

Malgrat no saber-ne les causes si s'han identificat factors de risc importants, com l'edat, les patologies associades, l'estil de vida i la genètica.

L'envelliment, malalties cardiovasculars, diabetis, sedentarisme, alcohol i tabac augmenten el risc. Tot i que la genètica influeix, els casos purament genètics són poc comuns.

Mantenir un estil de vida saludable i prendre mesures preventives són clau per reduir la probabilitat de desenvolupar la malaltia.

Els efectes de l'Alzheimer són devastadors ja que provoquen un deteriorament progressiu en diferents àrees cognitives com són: l'atenció, el llenguatge, les gnòsies, la memòria, les pràxies, les funcions visuoespacials, les funcions executives i la conducta.

Si bé les fases de l'Alzheimer poden variar a cada persona, se sol emprar l'Escala de Deteriorament Global (GDS) per avaluar la progressió de l'Alzheimer en funció de set etapes que van des de la normalitat fins a la fase més avançada de la malaltia . Aquesta escala proporciona una guia aproximada per seguir el curs de la malaltia. Cal esmentar que els límits de cada etapa no estan estrictament definits, però serveixen com a referència per comprendre l'evolució de l'Alzheimer a cada pacient.

Etapes de l'Alzheimer segons l'Escala de Deteriorament Global GDS

Fins ara, no s'ha trobat una cura, però hi ha tractaments disponibles per abordar els símptomes.

Aquests tractaments poden incloure tant opcions farmacològiques com no farmacològiques, i el seu objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Un enfocament multidisciplinari és essencial per enfrontar cada etapa d'aquesta malaltia de manera integral. Això implica la col·laboració de diversos professionals de la salut, com ara metges especialitzats en neurologia, psicòlegs, logopedes, terapeutes ocupacionals i treballadors socials, entre d'altres. Cadascun d'aquests especialistes exerceix un paper crucial en l'atenció personalitzada del pacient que és clau per adaptar el tractament a les necessitats específiques de cada individu, ja que els símptomes i el progrés de la malaltia poden variar significativament d'una persona a una altra. Un enfocament individualitzat garanteix que s'abordin adequadament els desafiaments que enfronta cada pacient i se'ls ofereix el suport necessari en cada etapa de la malaltia.


La intervenció logopèdica a la Malaltia d'Alzheimer

A mesura que la malaltia progressa, poden sorgir diversos trastorns de la parla i la comunicació que requereixen una intervenció logopèdica especialitzada.

En les etapes inicials de l'Alzheimer, és comú observar dificultats en l'accés al lèxic, cosa que es tradueix en la dificultat per recordar noms de coses o persones. Una altra característica és l'ús de circumloquis, on la persona utilitza moltes paraules per descriure alguna cosa en lloc d'utilitzar el terme adequat. Per exemple, en lloc de dir "telèfon", podria dir "l'aparell que faig servir per trucar". Així mateix, les dificultats en la memòria semàntica i en l'ús de recursos cohesius poden portar a una comunicació menys fluida i a la pèrdua del fil de la conversa.

També la lectoescriptura es veu alterada per la malaltia. Els pacients poden experimentar dificultats per llegir paraules correctament, ja que poden confondre lletres o síl·labes, afectant la seva capacitat per comprendre el text escrit. A més, poden tenir problemes per recordar detalls específics del que han llegit i, per tant, dificultat per recuperar la informació de la memòria. Pel que fa a l'escriptura, es pot tornar incoherent, desorganitzada i amb errors ortogràfics i gramaticals. Poden ometre morfemes i tenir dificultats en la combinació de paraules i frases, afectant l'estructura gramatical de les oracions (agramatisme). També, l'escriptura es pot tornar il·legible i desordenada, amb una tendència a ometre lletres o paraules i a escriure de manera poc clara, cosa que es coneix com a disgrafia.

Amb la progressió de la malaltia poden sorgir trastorns com l'agnòsia i l'apràxia. L'agnòsia implica dificultats per reconèixer estímuls sensorials, com ara objectes o rostres. D'altra banda, l'apràxia es refereix a falles en l'execució de moviments, cosa que pot afectar l'articulació de la parla i la capacitat per fer gestos comunicatius. En aquesta etapa, les dificultats per a l'organització del discurs i la comprensió de material verbal complex poden portar a una comunicació més limitada i simplificada. També és comú observar agramatismes, que impliquen la supressió de morfemes i dificultats a l'estructura gramatical de les oracions. A més, es poden presentar parafàsies fonèmiques i verbals, on es substitueixen fonemes o paraules per altres incorrectes, afectant a la claredat del discurs. La disàrtria, que és una alteració neurològica que dificulta la producció de la parla, també es pot manifestar en aquesta etapa.

A l'etapa final de la malaltia, la comunicació es veu greument afectada. La persona va perdent la capacitat de parlar espontàniament i, al seu lloc, es poden observar ecolàlies o perseveracions verbals, que són repeticions incontrolades de continguts verbals. També la comprensió del llenguatge es deteriora significativament. Finalment, el mutisme es pot manifestar on la persona ja no és capaç de comunicar-se verbalment.

La combinació d'aquests tres trastorns neuropsicològics, afàsia (alteració del llenguatge), apràxia (problemes en la realització de moviments voluntaris) i agnòsia (incapacitat per reconèixer objectes o persones) és el que es coneix com la síndrome afaso-apraxo- agnòstica, característica en demències corticals com l'Alzheimer.

L'enfocament logopèdic es centra a alentir la progressió dels símptomes de l'Alzheimer i a millorar les habilitats comunicatives de les persones afectades.

El llenguatge és una funció cognitiva complexa que opera dins del sistema cognitiu general d'una persona, i està íntimament vinculat amb altres processos mentals, com la memòria, l'atenció, la percepció, el raonament i la resolució de problemes.

Mitjançant l'estimulació cognitiva del llenguatge, es busca mantenir el funcionament cognitiu de la persona durant el màxim de temps possible i, alhora, millorar la qualitat de vida tant del pacient com del seu entorn familiar i cuidadors.

Per altra banda, la disfàgia orofaríngia és un altre símptoma comú en persones afectades per l'Alzheimer, que afecta la capacitat d'empassar de manera segura i eficient. Aquesta dificultat en la deglució pot desencadenar complicacions greus, com ara malnutrició, deshidratació i aspiració pulmonar, augmentant així el risc de pneumònia i mortalitat.

En aquest context, la intervenció logopèdica té com a objectiu millorar tant la seguretat com l'eficàcia de la deglució, fet que contribueix significativament a prevenir complicacions mèdiques i a millorar la qualitat de vida del pacient. El logopeda treballa directament amb la persona afectada, proporcionant estratègies posturals compensatòries i realitzant ajustaments a la dieta per facilitar la deglució de forma segura i funcional. Aquesta intervenció personalitzada és fonamental per assegurar que la persona pugui alimentar-se adequadament i evitar problemes de salut derivats de la disfàgia.

La intervenció logopèdica s'ha d'iniciar de manera primerenca, des del moment en què se sospita o es diagnostica l'Alzheimer. Això és essencial per obtenir els millors resultats possibles i facilitar l'adaptació als canvis que es presenten al llarg de la malaltia. És fonamental tenir en compte que l'aparició i la gravetat d'aquests trastorns poden variar significativament en cada persona afectada per la malaltia de l'Alzheimer. Per això, l'avaluació i el seguiment constant per part de professionals de la salut especialitzats són de vital importància. Això permet oferir un suport adequat i una atenció personalitzada a les persones que pateixen Alzheimer i també a les famílies. D'aquesta manera, es pot adaptar el tractament i les estratègies d'intervenció segons les necessitats individuals de cada pacient, cosa que maximitza les possibilitats de millorar la qualitat de vida i el benestar emocional en el transcurs de la malaltia.

La participació activa de la família en el procés terapèutic és essencial. Els logopedes brinden suport i recursos a la família perquè comprenguin millor les dificultats tant de deglució com comunicatives del pacient, oferint suggeriments i exercicis perquè puguin ajudar-lo en el seu dia a dia.

Per a nosaltres, cada pacient és únic i especial, i ens enfoquem a brindar una atenció personalitzada i propera. Treballem de la mà amb la família, oferint recursos, assessorament i educació perquè puguin comprendre millor les dificultats que enfronta el seu ésser estimat i recolzar-los de manera adequada.

El nostre compromís és acompanyar els pacients i les seves famílies en el viatge que suposa enfrontar l'Alzheimer.

Fes clic per conèixer els nostres serveis especialitzatsEnllaços d'interès:


Comments


bottom of page