top of page
MOT Gabinet Logopèdic - LOGOPÈDIA A LLAGOSTERA GIRONA - logopedia online
METODOLOGIA

Donem molta importància a seguir una metodologia que ens permeti construir una intervenció ajustada a les necessitats de l'usuari.

 

Això vol dir, conèixer tant les àrees d'intervenció com les destreses personals a potenciar.

La  —  

METODOLOGIA

La intervenció és de caràcter individual i sempre dissenyada per a cada usuari. Per això, seguim un procés exhaustiu durant tot el temps que dura el tractament.

ANAMNESI

Primer es realitzarà una entrevista, a l'usuari i/o  familiars, on es recollirà la informació necessària relacionada amb el motiu de la consulta: historial mèdic, antecedents familiars i personals, antecedents patològics, escolarització, etc.

AVALUACIÓ

El següent pas consisteix en un procés d’exploració complert per valorar la situació de l’usuari. La quantitat de sessions vindrà determinada pel motiu de la consulta així com per l’edat i característiques de la persona. 

En alguns casos es demanarà que es consulti a altres especialistes (neuròleg, otorinolaringòleg,...) per valorar aspectes importants que poden afectar tant al diagnòstic com a la intervenció.

DIAGNÒSTIC

INTERVENCIÓ

ALTA

Seguidament es farà una entrevista de devolució on s’informarà dels resultats obtinguts, orientació diagnòstica així com del tractament dissenyat de manera personalitzada.

Es donarà per finalitzada la intervenció quan s’hagin assolit els objectius proposats o bé per demanda de l'usuari.

El desenvolupament del tractament es farà en sessions individuals, amb una durada i una freqüència que dependrà de les necessitats de l’usuari. 

Durant la intervenció es faran avaluacions continues  per fer un seguiment de l’evolució i adaptar els objectius.

bottom of page